Loven

 
 

Repatrieringslovens formål er:

1) at give udlændinge det bedst mulige grundlag for at tage stilling til og eventuelt træffe beslutning om at repatriere og

2) at støtte udlændinges repatriering

(Repatrieringslovens § 1).

Repatriering forstås i denne lov som "udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl" (Repatrieringslovens § 2).

Hvem er omfattet af loven?
Loven gælder for flygtninge og indvandrere med en gyldig opholdstilladelse i Danmark. Der gælder særlige regler, hvis man er familiesammenført.

Loven gælder også for danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, hvis de opgiver dansk statsborgerskabet. 

Loven gælder ikke for danske statsborgere, eller for statsborgere i et nordisk eller et EU/EØS-land. Loven gælder heller ikke for asylansøgere. Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er omfattet af loven.

Dansk Flygtningehjælps rolle
Udlændinge-og Integrationsministeriet har uddelegeret opgaven med at rådgive flygtninge og indvandrere, der overvejer at vende tilbage til deres hjemland, til Dansk Flygtningehjælp – foreløbig frem til udgangen af 2021.

Dansk Flygtningehjælps opgave i forbindelse med repatriering er således at yde uvildig og neutral rådgivning og vejledning til alle flygtninge og indvandrere, som overvejer at vende hjem. Vi informerer og oplyser om loven til flygtninge og indvandrere samt fagpersoner i kommuner og organisationer - ved informationsmøder, på kurser, i pjecer, nyhedsbreve mv. Vi samarbejder endvidere med landets kommuner om den praktiske gennemførelse af repatrieringssager.

Kommunernes rolle
Efter den indledende rådgivning i Dansk Flygtningehjælp, videregives – såfremt den rådsøgende ønsker det – en ansøgning om repatrieringsstøtte til bopælskommunen. Her bevilges den økonomiske støtte efter individuel behandling af ansøgningen, herunder en vurdering af husstandens aktuelle økonomiske situation. Såfremt der bevilliges støtte, hjælper kommunen med de praktiske forhold såsom rejse, transport af ejendele og indkøb af medicin. Alle kommunens udgifter i forbindelse med repatrieringssager refunderes af staten.

Om loven
Den første danske lov om støtte til flygtninge og indvandrere, der ønsker at vende frivilligt tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland, trådte i kraft den 1. januar 2000. Inden den 1. januar 2000 blev støtten især bevilget efter Bistandsloven. Loven er siden blevet ændret flere gange.

Læs mere om mulighederne for økonomisk støtte i menuen til venstre under for flygtninge, indvandrere og sagsbehandlere.