Om integration i Danmark

 
 

1. Flygtninge skal have sikkerhed for en fremtid
Mange flygtninge ønsker at vende hjem, men denne mulighed har ofte lange udsigter. Når flygtninge er tvunget til at etablere en tilværelse i et andet land, er det afgørende, at det kan ske i trygge rammer. Flygtninge har krav på en varig løsning.

Dansk Flygtningehjælp mener:

 • Når integration i Danmark er den varige løsning, skal flygtninge have mulighed for at opnå permanent opholdstilladelse.
 • Når den varige løsning er frivillig tilbagevenden, skal flygtninge støttes med rådgivning og økonomiske tilskud, der sikrer en holdbar genetablering i hjemlandet.


2. Flygtninge skal have lige rettigheder og muligheder i det danske samfund

Integrationsproblemer kan ikke løses ved at begrænse almindelige rettigheder for flygtninge og indvandrere. Flygtninge, der har fået opholdstilladelse i Danmark, skal have de bedst mulige betingelser for at blive en del af det danske samfund.

Dansk Flygtningehjælp mener:

 • Flygtninge skal have lige rettigheder i forhold til sociale ydelser
 • Flygtninges ret til familiesammenføring skal være ubetinget.
 • Ved boligplaceringen af flygtninge skal der tages hensyn til de lokale muligheder for uddannelse og beskæftigelse samt hensyn til mulighederne for at opretholde eller etablere sociale netværk.
 • Flygtninge, der har vanskeligt ved at leve op til kravene om danskprøve, statsborgerskabsprøve og selvforsørgelse, skal også have mulighed for dansk statsborgerskab.

3. Integration af flygtninge kræver en særlig indsats

Flygtninge er i en særlig situation og har ofte en barsk og tragisk historie med sig til Danmark. Hvis integrationen skal lykkes, må der gøres en ekstra indsats. Afsættet skal være flygtninges egne ressourcer, og der skal være særligt fokus på udsatte flygtninge.

Dansk Flygtningehjælp mener:

 • Traumatiserede flygtninge skal have adgang til kvalificeret behandling uden lange ventetider.
 • Integrationsindsatsen for nyankomne flygtninge skal være tværfaglig og helhedsorienteret med sammenhæng mellem forsørgelse, beskæftigelse, familie og sundhed.
 • Flygtninge skal have mulighed for at udnytte deres uddannelse og andre erhvervskompetencer i Danmark, og der skal være fleksible muligheder for opkvalificering og videreuddannelse.
 • Der bør afsættes særlige ressourcer til modtagelse af flygtningebørn i daginstitutioner og skoler. 
 • Flygtningefamilier med sociale vanskeligheder skal støttes og ikke straffes økonomisk, når forældre har svært ved at hjælpe børn ved mulige problemer i skole og nærmiljø. 

4. Lokalsamfundets frivillige har en vigtig rolle

Det er afgørende for integrationen, at der er folkelig opbakning. Frivillige i lokalsamfundet kan være netværk for nye flygtninge, skabe tilhørsforhold og tryghed i forhold til det omgivende samfund. Frivillige, der selv har flygtningebaggrund, kan yde et vigtigt bidrag til, at flygtninge selv kan finde en vej i et nyt samfund. Deltagelse i frivillige aktiviteter og foreningsliv styrker aktivt medborgerskab.

Dansk Flygtningehjælp mener:

 • De ansvarlige myndigheder på integrationsområdet skal styrke samarbejdet med den frivillige sektor og skabe gode rammer for, at man sammen kan udvikle indsatsen. 
 • Flygtninges egne ressourcer og erfaringer skal mobiliseres i frivillig indsats. 
 • Det frivillige arbejde skal understøttes med de fornødne ressourcer.